Committee

Organization Committee of CMS

Chairman
Yuefei WANG
Vice Chairman
Jin CHENG、 Xiangdong YE、 Dayue CHEN
Member
Yong WANG、 Mingli DENG、 Shuwen XIANG、 Yingming LIU、 Jianya LIU、 Yunqing HUANG、 XingLI、 Yong LI、 Wantong LI、 Xiaoyu LI、 Jianfu YANG、 Liangui YANG、 Chenfu YE、 Qingling ZHANG、 Hua CHEN、 Xiaoman CHEN、 Zhengyan LIN、 Zhong YI、 Jixiang MENG、 Bin LIU、 Zhengan YAO

Academic Exchange Committee of CMS

Chairman
Gang TIAN
Vice Chairman
Gang BAO、 Jigen PENG
Member
Yuefei WANG、 Jianya LIU、 Lei FU、 Jiayu LI、 Zenghu LI、 Maokang LUO、 Hourong QIN、 Xiaoshan GAO、 Jian TAO、 Jin CHENG

International Exchange Committee of CMS

Chairman
Xiaoshan GAO
Vice Chairman
Jiping ZHANG
Member
Gang BAO、 Jianpan WANG、 Fuzhou GONG、 Yong LI、 Liqun ZHANG、 Hua CHEN、 Hourong QIN、 Junyi GUO、 Yunqing HUANG、 Liangang PENG、 Qihong XIE

Publication Committee of CMS

Chairman
Maokang LUO
Vice Chairman
Jianya LIU、 Zhi GENG
Member
Mingli DENG、 Miao TIAN、 Hailiang LI、 Dongmei XIAO、 Mingli DENG、 Miao TIAN、 Hailiang LI、 Dongmei XIAO、 Weinian ZHANG、 Yingbo ZHANG、 Yannan LIN

Popularization Committee of CMS & Mathematical Olympic Committee of CMS

Chairman
Min CHEN
Vice Chairman
Jianping WU、 Xinmin YANG
Member
Changping WANG、 Yinghua AI、 Jinpeng AN、 Ting LI、 Gongbao LI、 Jicheng LI、 Yimu ZHANG、 Falai CHEN、 Qing ZHOU、 Yijun YAO、 Zhengan YAO、 Zongsheng GAO、 Tiande GUO、 Bin XIONG

Mathematical Dissemination Committee of CMS

Chairman
Wanyi WANG
Vice Chairman
Suixiang GAO、 Yuhai SHENG
Member
Qiru WANG、 Jianzhou LIU、 Guiying YAN、 Song LI、 Jianping WU、 Wenming ZOU、 Qiru WANG、 Jianzhou LIU、 Guiying YAN、 Song LI、 Jianping WU、 Wenming ZOU、 Qun CHEN、 Falai CHEN、 Jialin HONG、 Junyi GUO、 Kunyu GUO、 Jianhua GUO、 Zhongwei TANG

Higher Education Committee of CMS

Chairman
Jin CHENG
Vice Chairman
Weinian ZHANG
Member
Qingwen WANG、 Enhui SHI、 Xiaosheng ZHU、 Jicheng LI、 Wei WU、 Wenming ZOU、 Zhi GENG 、 Dinghua XU、 Suixiang GAO、 Cunlei TANG、 Daomin CAO、 Huili HAN、 Shi SHU、 Donghe PEI、 Qibin FAN

Basic education Committee of CMS

Chairman
Junyi GUO
Vice Chairman
Yufeng GUO、 Ningzhong SHI
Member
Chunwei SONG、 Wenming ZOU、 Yijun YAOS、 Shenghong LI、 Sen HU、 Zhongru LI、 Shengli TAN、 Shuangjie PENG、 Guoxing JI、 Kezheng LI、 Wen LI、 Ziqing XIE、 Siming ZHANG、 Wenbing XU、 Fengwen YANG、 Liying HOU、 Zichano REN

Electronic Information Exchange Committee of CMS

Chairman
Xiangdong YE
Vice Chairman
Xiaodong HU
Member
Xiaoyun WANG、 Gang BAO、 Jianya LIU、 Tao TANG、 Xueliang LI、 Zenghu LI、 Dongmei XIAO、 Binglong CHEN、 Yanan LIN、 Chuanming ZONG、 Huijiang ZHAO、 Yiguang HONG、 Hourong QIN、 Kunyu GUO、 Shengli TAN、 Qiongxiang HUANG、 Jigen PENG、 Liangang PENG、 Tiangang LEI、 Fengchun LEI

Female Mathematician &Western Mathematics Development Committee

Chairman
Wei WEI
Vice Chairman
Xing LI、 Xiaoyun WANG、 Min JI
Member
Yanyan LIU、 Jiangang TANG、 Dongmei XIAO、 Zhiyou WU、 Boying WU、 Jiangshe ZHANG、 Huazhen LIN、 Shaomei FANG、 Shengzhi ZHAO、 Binyan XU、 Chongqi GUO、 Niansheng TANG、 Xiaojiao TONG、 Ting WEI

Mathematical Development Foundation of China

Chairman
Yaxiang YUAN
Vice Chairman
Zhiming MA
Member
Zhiming MA、 Shicheng WANG、 Nanhua XI、 Xiangyu ZHOU、 Gang TIAN、 Yuefei WANG、 Xiaoshan GAO、 Min CHEN、 Lei FU、 Jin CHENG、 Maokang LUO、 Xiangdong YE、 Wei WEI、 Wanyi WANG、 Dayue CHEN

Prize

Loo-Keng Hua Mathematics Award

Loo-Keng Hua Mathematics Award

Mr. Loo-Keng Hua is a famous mathematician

Mr. Loo-Keng Hua is a famous Mathematician in China and loves his motherland deeply. He devoted in to the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing - Shen Chern Mathematics Award

 Shiing - Shen Chern Mathematics Award

Professor Chen is a master of international math

Chinese American mathematician, Chinese Academy of Sciences foreign academician Professor Shiing-Shen Chern is an international math master, he made outstanding contributions to the development of mathematics.

Jia-qing Zhong Mathematics Award

Jia-qing Zhong Mathematics Award

Professor Zhong Jiaqing was

Professor Zhong Jiaqing was very concerned about the development of the cause of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has repeatedly said that the development of mathematics depends on the active development and selection of outstanding young mathematics talent, he earnestly hope to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号   京公网安备 110402430128号 copyright by CMS All rights reserved.  Laws and Regulations | OA/ERP系统